If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Gibbs Serbest Enerjisi ve Spontanlık

Bir sürecin spontan olarak (kendiliğinden) gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamada termodinamiğin ikinci yasası bize nasıl yardımcı olabilir? Bir tepkimenin ileri mi yoksa geri yönde mi spontan olacağını (veya dengede olup olmadığını) tahmin etmek için Gibbs serbest enerjisindeki değişimleri kullanalım.

Önemli noktalar

 • Termodinamiğin ikinci yasasına göre, evrenin entropisi, kendiliğinden gerçekleşen bir süreç için sürekli artmaktadır: ΔSevren=ΔSsistem+ΔSçevre>0
 • Sabit sıcaklık ve basınçta, Gibbs serbest enerjisindeki değişim, ΔG=ΔHTΔS olarak tanımlanır.
 • ΔG negatif değerler aldığında, bir sürecin kendiliğinden gerçekleşeceğini ve eksergonik olarak adlandırılacağını anlayabiliriz.
 • Bir sürecin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmemesi sıcaklığa bağlı olabilir.

Kendiliğinden gerçekleşen süreçler

Kimyada, dışarıdan sisteme enerji verilmeden gerçekleşen süreçler, kendiliğinden gerçekleşen süreçler olarak adlandırılır. Kendiliğinden gerçekleşen süreçler, kendiliğinden gerçekleşme kinetiğe ya da tepkime hızına bağlı olmadığı için yavaş ya da hızlı gerçekleşebilirler. Buna verilebilecek klasik örneklerden biri, aşağıdaki tepkime ile yazılabilecek, elmas formundaki karbonun grafite dönüşmesidir:
C(s,elmas)C(s,grafit)
Sol tarafta, birden fazla parlak elmas görülüyor. Sağ tarafta ise, grafit halde bir karbon numunesi.
"Grafit sonsuza kadar var olur" sözünü hiç duydunuz mu? Eğer yeterince uzun süre beklersek, bir elmasın, karbonun daha kararlı bir formu olan grafite dönüştüğünü görebilirdik. Görsel, Wikipedia, CC BY-SA 3,0
Bu tepkime, çok uzun bir süre gerektirdiğinden, ortalam bir insanın yaşamı boyunca gözlemleyeceği bir tepkime değildir. Ve elmaslar sonsuza kadar var olurlar, sözü de bu durumdan ileri gelmektedir. Eğer yeterince uzun süre bekleyebilecek olsaydık, bir elmasın, karbonun daha kararlı ve daha az parlak bir formu olan grafite dönüştüğünü görebilirdik.
Aklımızdan çıkarmamamız gereken ayrıntılardan bir diğeri, kendiliğinden gerçekleşen süreçlerin ekzotermik ya da endotemrik olabilecekleridir. Bu da, kendiliğinden gerçekleşmenin, sürecin entapli değişimiyle (ΔH) bağlantılı olması gerekmediği anlamına gelmektedir.
Bir sürecin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini nereden bilebiliriz? Bu sorunun, kısa ancak diğerine göre biraz daha karmaşık olan cevabı,termodinamiğin ikinci yasasında saklıdır. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir süreç, evrenin entropisini arttırmalıdır. Bunu da matematiksel olarak, aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz:
ΔSevren=ΔSsistem+ΔSçevre>0        Kendiliğinden gerçekleşen bir süreç için
Harika! O halde yapmamız gereken tek şey, evrenin tamamının entropisindeki değişimi ölçmektir! Ancak, ikinci yasayı yukarıda ifade edilen şekilde kullanmak pek de mümkün değildir. Ayrıca, kimyacılar çoğu zaman, örneğin bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkime gibi sistemdeki değişimlerle ilgilenirler. Olan tek şey buyken, tüm evreni hesaba katmak da nereden çıktı? Bu arada, kimyacıların tembel olduklarını ima etmeye çalışmıyoruz, ayrıca tüm evrenin entropisini nasıl ölçebiliriz ki?
Şansımıza, kimyacıların, evrenin entropisindeki değişimi hesaplamak yerine, termodinamikte bir miktar olan Gibbs serbest enerjisini kullanmak gibi bir fırsatları var!

Gibbs serbest enerjisi ve kendiliğinden gerçekleşme

Bir süreç, sabit sıcaklık T ve sabit basınç P altında gerçekleşiyorsa, termodinamiğin ikinci yasasını yeniden düzeleyerek, Gibbs serbest enerjisi adı verilen yeni bir miktarı tanımlayabiliriz:
Gibbs serbest enerjisi=G=HTS
burada, H, entalpiyi; T, kelvin, K cinsinden sıcaklığı ve S de entropiyi temsil eder. Gibbs serbest enerjisi için G sembolü ve birimi için de tipik olarak kJmol-tepkime kullanılır.
Bir sürecin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Gibbs sebest enerjisini kullanarak belirlerken, mutlak değeri yerine, yalnızca G'deki değişimlerle ilgileniriz. Bir sürecin Gibbs serbest enerjisindeki değişim, buna bağlı olarak, ΔG olarak ifade edilir ve bu da, ürünlerin Gibbs serbest enerjisi (Gson) ile tepkimeye giren maddelerin Gibbs serbest enerjisi Gilk arasındaki farka eşittir.
ΔG=GsonGilk
Sabit T ve sabit P'deki bir süreç için, Gibbs serbest enerjisi denklemini, sistemin entalpisindeki (ΔHsistem) ve entropisindeki (ΔSsistem) değişimleri kullanarak yazabiliriz:
ΔGsistem=ΔHsistemTΔSsistem
Tepkimenin, termodinamik değerlerin evrene ya da çevresine değil de, sisteme ait olduğunu belirten alt simgeler kullanılmadan yazıldığını da görebilirsiniz. Durum bu olduğunda da, bu değerlerin yani ΔH ve ΔS 'nin sisteme ait olduğunu anlarız. Bu denklem, oldukça heyecan verici bir denklem çünkü sistemin entalpi değişimini (ΔH) ve entropi değişimini (ΔS) kullanarak, Gibbs serbest enerjisindeki değişimi belirlememize yadımcı oluyor! ΔG'nin işareti ile, tepkimenin kendiliğinde ileriye yönde mi yoksa ters yönde mi gerçekleştiğini ya da dengede olup olmadığını belirleyebiliriz.
 • ΔG<0 olduğunda, süreç eksergoniktir ve ileriye doğru kendiliğinden gerçekleşerek daha fazla ürün elde edilmesini sağlar.
 • ΔG>0 olduğunda, süreç endergoniktir ve ileriye doğru kendiliğinden gerçekleşmek yerine, ters yönde kendiliğinden gerçekleşerek daha fazla tepkimeye giren madde elde edilmesini sağlar.
 • ΔG=0 olduğunda ise, sistemin dengede olduğunu ve tepkimeye giren maddeler ile ürünlerin konsantrasyonlarının sabit kaldığını anlarız .

Gibbs serbest enerjisindeki değişimi hesaplayalım

ΔG sıcaklığa bağlı olsa da, hal (faz) değişimi olmadığı sürece, ΔH ve ΔS'nin sıcaklıktan bağımsız değerler olduğunu kabul edebiliriz. Bu da, ΔH ve ΔS değerlerini biliyorsak, bu değerleri kullanarak, herhangi bir sıcaklık değeri için ΔG'yi hesaplayabileceğimiz anlamına gelir. Bu makalede, ΔH ve ΔS'nin nasıl hesaplandığı üzerinde durmayacağız ancak bu değerleri hesaplamak için aralarında aşağıdaki yöntemler de olan farklı yöntemler olduğunu bilmelisiniz:
Süreç, standart koşullar altında gerçekleştiğinde (bu, tüm gazların basıncının 1bar, konsantrasyonlarının 1M ve T=25C anlamına gelir), ΔG'yi, standart serbest oluşum enerjisini (ΔfG) kullanarak da hesaplayabiliriz.
Problem çözmenize yardımcı olacak ipucu: ΔG'yi hesaplarken ΔH ve ΔS kullanıyorsak, birimler konusunda çok dikkatli olmamız gerekir! ΔH'nin birimi olarak genellikle kJmol-tepkime kullanılır, ΔS'nin yaygın kullanılan birimi ise Jmol-tepkimeK'dir. Bu ikisinin arasındaki farkın 1000 kat olduğuna dikkatinizi çekmek istiyoruz!!

ΔG ne zaman negatiftir?

Denklemi biraz daha yakından incelersek, ΔGsistem'nin 3 değere bağlı olduğunu görebiliriz:

ΔGsistem=ΔHsistemTΔSsistem
 • entalpideki değişim (ΔHsistem)
 • sıcaklık (T)
 • entropideki değişim (ΔSsistem)
Bu denklemdeki sıcaklığın değeri, birimi K olduğu için her zaman pozitif ya da sıfır olacaktır. Bunun sonucu olarak, denklemin ikinci terimi olanTΔSsistem'in işareti, ΔSsistemin işareti ile aynı olur. Süreçler negatif ΔGsistem değerlerine sahip olduğunda, aşağıdaki çıkarımlarda bulunabiliriz:
 • Süreç ekzotermik olduğunda (ΔHsistem<0) ve sistemin entropisi artarken (ΔSsistem>0), ΔGsistem'in işareti, sıcaklığın tüm değerleri için negatif olacaktır. Bu da, sürecin her zaman kendiliğinden gerçekleşeceği anlamına gelir.
 • Süreç endotermik olduğunda (ΔHsistem>0) ve sistemin entropisi azalırken (ΔSsistem<0), ΔG'nin işareti, sıcaklığın tüm değerleri için pozitif olacaktır. Bu da sürecin hiçbir zaman kendiliğinden gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.
  ΔHsistem ve ΔSsistem'in diğer kombinasyonları için, sürecin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sıcaklığa bağlıdır.
 • Sistemin entropisini düşüren (ΔSsistem<0) ekzotermik tepkimeler (ΔHsistem<0), düşük sıcaklıklarda kendiliğinden gerçekleşir.
 • Sistemin entropisini yükselten (ΔSsistem>0) endotermik tepkimeler (ΔHsistem>0), yüksek sıcaklıklarda kendiliğinden gerçekleşir.
Yalnızca belirli sıcaklıklarda kendiliğinden gerçekleşen tepkimelere günlük hayatınızdan bir örnek düşünebilir misiniz?

Örnek 1: Erimekte olan buz için ΔG'yi hesaplayalım

Aynalı bir yüzey üzerindeki bir su birikintisi içerisinde erimekte olan üç buz küpü.
Buzun erimesi hangi sıcaklıklarda (eğer varsa) kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir? Buz küpleri fotoğrafı, flickr, CC BY 2,0.
Şimdi, sıcaklığın kendiliğinden gerçekleşme üzerindeki etkisini inceleyeceğimiz bir örneği ele alalım. Suyun erime entalpisi ve erime entropisi değerleri, aşağıda verilmiştir:
ΔerimeH=6,01kJmol-tepkime
ΔerimeS=22,0Jmol-tepK
20C'deki buzun erime ΔG'si nedir?
Burada söz konusu olan süreç, suyun katı halden sıvı hale geçmesidir:
H2O(s)H2O(l)
Bu soru için, ΔGtepkime'yi aşağıdaki denklemi kullanarak hesaplayacağız:
ΔG=ΔHTΔS
Şansımıza, bu sürece ait ΔH ve ΔS değerlerini zaten biliyoruz. Birimleri kontrol ederek, entropi ve entalpinin birimlerinin aynı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ek olarak bir de sıcaklığı Kelvin cinsinden ifade etmemiz gerekecek:
T=20C+273=293K
Eğer ΔH, T ve ΔS değerlerini denklemimize koyarsak, aşağıdaki sonucu elde ederiz:
ΔG=ΔHTΔS=6,01kJmol-tep(293K)(0,022kJmol-tepK)=6,01kJmol-tep6,45kJmol-tep=0,44kJmol-tep
ΔG negatif olduğu için, buzun 20C'de kendiliğinden eriyeceğini söyleyebiliriz. Cevabın doğruluğundan emin değilseniz, bir deney yapmanızı tavsiye ederiz!
Kavram kontrolü: 10C'deki buzun erime ΔG'si nedir?

ΔG'nin farklı kullanımları: Ön gösterim

Laboatuvarda deneyler tasarlarken, ΔG'yi hesaplayabilmek son derece faydalıdır. Özellikle de belirli bir ürün elde etmek istiyorsak, bir tepkimenin, belirli bir sıcaklıkta hangi yönde ilerleyeceğini bulmak isteriz. Tahmin edeceğiniz gibi, bu durumda, tepkimenin ürünler yönünde ilerlemesini isteriz ancak pozitif bir ΔG değerine karşı koymak, pek de mümkün değildir.
Termodinamik, kimyanın farklı alanlarındaki kavramlarla da bağlantılıdır. Örneğin:

Özet

 • Termodinamiğin ikinci yasasına göre, evrenin entropisi, kendiliğinden gerçekleşen bir süreç için sürekli artmaktadır: ΔSevren=ΔSsistem+ΔSçevre>0
 • Sabit sıcaklık ve basınçta, Gibbs serbest enerjisindeki değişim, ΔG=ΔHTΔS olarak tanımlanır.
 • ΔG negatif değerler aldığında, bir sürecin kendiliğinden gerçekleşeceğini ve eksergonik olarak adlandırılacağını anlayabiliriz.
 • ΔH ve ΔS'nin işaretlerine bağlı olarak, bir sürecin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmemesi farklı sıcaklık değerleri için değişebilir.

Bunu deneyin!

Aşağıdaki tepkime için, ΔHtep=120kJmol-tep ve ΔStep=150Jmol-tepK:
2NO(g)+O2(g)2NO2(g)
Bu tepkime hangi sıcaklık değerinde kendiliğinden gerçekleşir?
Not: ΔH ve ΔS değerlerinin, yaklaşık olarak sıcaklıktan bağımsız olduklarını varsayabileceğimizi unutmayın.
1 cevap seçin:

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.